dr.deepakpatilayu@gmail.com

      +91 9132039595
             
College Council Committee

1 Dr. Gurudatta Prakash Shinde Dean Chairman
2 Dr. Mangesh J. Thamake HOD Sahmita Siddhanta Member
3. Dr. Ajit S. Rajigare HOD Rachana Sharir Member
4. Dr. Sampada N Karape HOD Kriya Sharir Member
5 Dr. Appasaheb A. Kognole HOD Dravyaguna Member
6 Dr. Savita s. Girdide HOD Rasashastra & Bhaishajya Kalpana Member